Dr hab. Karolina Kochańczyk-Bonińska

Fundator i wiceprezes zarządu INOP.

e-mail: k.kochanczyk[at]inop.edu.pl

Informacje podstawowe

Wykształcenie

habilitacja – filozofia, KUL, 2020
doktorat –  filozofia, UKSW, 2008
licencjat kanoniczny –  teologia dogmatyczna, UKSW, 2005
magisterium – historii literatury wczesnochrześcijańskiej, UKSW, 2003

 

Doświadczenie projektowe

 • Koordynator po stronie INoP w projekcie pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów (nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18) finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na Trzecią Misję Uczelni
 • Wykonawca w projekcie „Polityka–religia–bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania” w ramach Programu „Wiedza Edukacja Rozwój”, finansowanego ze środków europejskich
 • Główny wykonawca w grancie NCN: Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej – problematyka ontologiczna i epistemologiczna wg. Umowa nr UMO-2013/11/B/HS1/04140
 • Wykonawca w grancie NPRH: Źródła wczesnochrześcijańskie. Kontynuacja polskiej edycji w ramach serii wydawniczej „Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy” wg umowy rej 22H 16 0387 84
 • pełnomocnik Dziekana ds. projektów badawczych (WBN, Aszwoj.)

DLA MEDIÓW

OBSZARY TEMATYCZNE
Polityka naukowa
Filozofia patrystyczna
Filozofia praktyczna
Doradztwo społeczne

POBIERZ
PAKIET MEDIALNY

PROFIL NAUKOWY

Doświadczenie akademickie

2018–            Uniwersytet Warszawski, WNPiSM – zatrudnienie w projekcie

2016–2018    Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych (Katedra Filozofii i Socjologii)

2015–2017    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WNHiS  adiunkt w w Instytucie Nauk Historycznych (Katedra Historii Starożytnej)

2009–2014    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WNHiS  adiunkt w w Instytucie Nauk Historycznych (Katedra Wczesnochrześcijańskiej Literatury Greckiej)

2005–2009    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WNHiS – asystent w Instytucie Nauk Historycznych (Katedra Wczesnochrześcijańskiej Literatury Greckiej)

 

Towarzystwa naukowe i grupy badawcze

– American Philosophical Practitioners Association

– Association Internationale d’Études Patristique

– International Society for Neoplatonic Studies

– Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL

– Sekcja Patrystyczna przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski

 

Redakcje czasopism i serii naukowych

2018-              Studia Pelplińskie redaktor techniczny

2017-              Polish Journal of Political Science – redaktor

2009-            Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy – zastępca redaktora serii

2009-            Studia Antiquitatis Christianae – członek rady naukowej serii

 

Publikacje

Książki

 1. T. Stępień, K. Kochańczyk-Bonińska, Unknown God, Known in His Activities Incomprehensibility of God during the Trinitarian Controversy of the 4th Century, Berlin 2018.
 2. K. Kochańczyk-Bonińska, Problemy etyczne we współczesnym świecieWarszawa 2019.

Książki pod redakcją 

 1. Jacek Salij OP. Dzieła  wybrane. Święty Augustyn, red. K. Kochańczyk – Bonińska, Warszawa 2020.
 2. Imperia śródziemnomorza – czynniki warunkujące ich powstanie, rozwój i upadek (Egipt, imperium Aleksandra Macedońskiego, Imperium Romanum, Bizancjum), red. K. Kochańczyk – Bonińska, L. Misiarczyk, T. Skibiński, Warszawa 2016.
 3. Religie w świecie śródziemnomorskim, red. K. Kochańczyk – Bonińska, L. Misiarczyk, Warszawa 2014.
 4. Salwian z Marsylii, Dzieła wszystkie, red. T. Kołosowski, M. Przyszychowska, K. Kochańczyk – Bonińska, Warszawa 2010.

Podręczniki dla studentów

 1. Kochańczyk-Bonińska, Pierwsi chrześcijanie wobec państwa i władzy, Warszawa 2020.
 2. Kochańczyk-Bonińska, Kościół późnego antyku wobec państwa i władzy, Warszawa 2020.

Artykuły

 1. C. Smuniewski, M. Mazurek, K. Kochanczyk, On the Need of Research on the Phenomenon of a Person in the Polish Security Studies, JoDRM (2018), 93-108.
 2. K. Kochańczyk-Bonińska, The Role of Natural Theology and Its Sources in the Anti-Eunomian Discourse Concerning Comprehensibility of God, Seminare, 38 n 4 (2017), 49-56.
 3. K. Kochańczyk-Bonińska, Basil the Great Contra Eunomius and His Thesis – the State of Research,Studia Pelplińskie LI (2017), 189-201.
 4. K. Kochańczyk-Bonińska, Basil the Great’s References to Eunomius, Vox Patrum 37, (2017) t.68, 119-128.
 5. K. Kochańczyk-Bonińska, Odpowiedzialność człowieka za świat stworzony według Maksyma Wyznawcy, Verbum Vitae nr 31 (2017), 269-181.
 6. K. Kochańczyk-Bonińska, The Concept of the Cosmos according to Basil the Great’s On the Hexaemeron, Studia Pelplińskie XLIX (2016), 161-170.
 7. K. Kochańczyk-Bonińska, M. Przyszychowska, Incomprehensibility of God and the Trinitarian Controversy of the Fourth Century, Vox Patrum 24 (2014) t. 61, s. 239 – 247.
 8. K. Kochańczyk-Bonińska, Wpływ herezji chrystologicznych na kształtowanie się antropologii Ojców Kościoła na przykładzie Maksyma Wyznawcy; The Polish Journal of the Arts and Culture Nr 5 (2/2013), s. 105 – 113.
 9. K. Kochańczyk-Bonińska, Ontyczne podstawy przebóstwienia człowieka w nauczaniu św. Maksyma Wyznawcy, Seminare, 34 (2013), 285 – 294.
 10. K. Kochańczyk-Bonińska, Ontyczne konsekwencje grzechu Adama w ujęciu Maksyma Wyznawcy, Vox Patrum 33 (2013) t. 59, s. 295 – 302.
 11. K. Kochańczyk-Bonińska, Śmierć i ostateczne przeznaczenie człowieka w ujęciu Maksyma Wyznawcy, Vox Patrum, 30 (2010) t. 55, s. 293 – 305.
 12. K. Kochańczyk-Bonińska, Perychoreza natur w ujęciu Maksyma WyznawcySeminare, 27 (2010), s. 223-232.
 13. K. Kochańczyk-Bonińska, Maksym Wyznawca o powstaniu duszy – Ambigua ad Iohannem 42, Seminare, 26 (2009), s. 279 – 283.
 14. K. Kochańczyk-Bonińska, Traktat Jana Chryzostoma „O wychowaniu dzieci” i jego stosunek do traktatu „O wychowaniu dzieci” Pseudo – Plutarcha, Vox Patrum 29 (2009) t. 53-54, s. 393 – 406.
 15. K. Kochańczyk-Bonińska, Problematyka cierpienia w pismach św. Jana Chryzostoma powstałych na wygnaniu, Studia Pelplińskie XXXVIII (2007), s. 15 – 32.

Rozdziały

 1. K. Kochańczyk-Bonińska, Nemesius of Emesa on the Philosophical Concepts of Providence, [w:] Wiener Patristische Tagungen VIII, Verlagsanstalt Tyrolia, Insbruck 2019.
 2. K. Kochańczyk-BonińskaSaloi – święci szaleńcy Chrystusa. Próba charakterystyki zjawiska i jego związków z tradycją cynicką [w:] Inność? Obcość? Norma?, red. K. Zakrzewska, Warszawa 2018, s. 73-84.
 3. K. Kochańczyk-Bonińska, Rozróżnienie na kobietę i mężczyznę a powrót do stanu pierwotnego według Grzegorza z Nyssy i Maksyma Wyznawcy [w:] Credo Domine adiuva incredulitatem meam. Księga pamiątkowa dedykowana o.prof. J. Salijowi, Kraków 2017, s. 235-247.
 4. K. Kochańczyk-Bonińska, The philosophical basis of Maximus’ concept of sexes. The reasons and purposes of the distinction between man and woman, [w:]Maximus The Confessor As A European Philosopher , ed. S. Mitraleksis, G. Steiris, M. Podbielski, S. Lalla, Eugene 2017, s. 229-240.
 5. K. Kochańczyk-Bonińska, From Democritus to Early Christian Liturgy – How Was the Motif of a Man as a Microcosm Developing?,[w:]Interactions in the History of Philosophy II, ed. Burcin Ercan, Istambul 2015, s. 47 – 55.
 6. K. Kochańczyk-Bonińska, Ciało grzeszne – ciało chwalebne. Stosunek pierwszych chrześcijan do ludzkiej cielesności, [w:]Ciało człowieka w refleksji humanistycznej, red. M. Żmudzka-Brodnicka, M. Brodnicki, Gdańsk 2013, s. 259 – 267.
 7. K. Kochańczyk-Bonińska, Composition of Body and Soul and Two Natures of Christ. Leonce of Byzance and Maximus the Confessor, [w:] Interactions in The History of Philosophy, ed. Efe Duyan, Ayse Gungor, Istambul 2013, s. 56 – 62.
 8. K. Kochańczyk-Bonińska, Miejsce i rola patrologii wśród współczesnych dyscyplin naukowych, [w:] Sobór Watykański II w służbie wiary w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II. Seria: Sympozja IPJPII, red. ks. Z. Struzik, Warszawa 2013, s. 43 – 51.
 9. K. Kochańczyk-Bonińska, Teologia inkarnacji słowa w ujęciu Maksyma Wyznawcy[w:] Wczesne chrześcijaństwo a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin 2012, s. 539 – 554.

Tłumaczenia

 1. J. Chryzostom, Kto sam sobie nie szkodzi, temu nikt zaszkodzić nie może, tłumaczenie z języka greckiego i opracowanie [w:] Bóg i zło. Pisma Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana Chryzostoma, wstęp, przypisy i przewodnik tematyczny Marie-Hélène Congourdeau; teksty greckie tłumaczyli Karolina Kochańczyk, Józef Naumowicz, Marta Przyszychowska ; wyd. polskie oprac. J. Naumowicz. Kraków 2004, s. 93 – 129.
 2. K. Kochańczyk-Bonińska, Opusculum de anima, Vox Patrum, (2020) t. 75, s. 567-590.

Recenzje

 1. The Architecture of the Cosmos. St. Maximus the Confessor. New Perspective- review,International Journal of the Platonic Tradition, Volume 11 (2017), Issue 2, 240-242.
 2. The Oxford Handbook of Maximus the Confessor, red. P. Allen, B. Neil, Oxford University Press 2015, ss. 611, Studia Pelplińskie (2015)
 3. Grzegorz z Nyssy, O tytułach Psalmów, wstęp, tłum. i przypisy M. Przyszychowska, ŹMT 72, Kraków 2014, Vox Patrum, t.61 (2014).
 4. Maksym Wyznawca – itinerarium mentis, itinerarium vitae(Bogna Kosmulska, Historyczne i doktrynalne uwarunkowania rozwoju myśli Maksyma Wyznawcy, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2014), Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, red. J. Sochoń, J. Grzybowski, t.6, Warszawa 2014.
 5. M. Przyszychowska, Wszyscy byliśmy w Adamie. Jedność ludzkości w Adamie w nauczaniu Ojców Kościoła, Poznań 2013, Vox Patrum, t. 59 (2013).

Teksty popularyzatorskie

 1. K. Kochańczyk-Bonińska, Stoicki spokój prześladowanego biskupa, Teologia Polityczna.
 2. K. Kochańczyk-Bonińska, Istota złożona i pośrednik stworzenia. Z antropologii Maksyma Wyznawcy, Teologia Polityczna.
 3. K. Kochańczyk-Bonińska, Jezus Chrystus – kosmiczny Logos Maksyma Wyznawcy, Teologia Polityczna.

W druku

 1. Bazyli Wielki, Przeciw Eunomiuszowi, tłum. i opracowanie w: Eunomiusz i jego adwersarze, red. K. Kochańczyk-Bonińska, Warszawa 2021.
 2. K. Kochańczyk-Bonińska, Argument z natury języka w sporze Bazylego Wielkiego z Eunomiuszem o możliwość poznania Boga, Warszawa.